GENERATOR STANDBY 66 KVA

ระวัติตำบลทรัพย์ทวี เริ่มจากบ้านควนท่าแร่ จากคำบอกเล่าต่อๆ กันมาว่ามีชาวบ้านดั้งเดิมเรียกบ้านนี้ว่า “บ้านกอมุด” ได้สร้างวัดชื่อ วัดควนท่าแร่ เล่ากันว่ามีสองวัด คือ วัดนอกและวัดใน ซึ่งเล่ากันว่าสร้างโดยพ่อ ม่าย และแม่ม่าย ตามคำบอกเล่าเป็นลายแทงว่า “วัดควนท่าแร่มีแม่สระใหญ่พ่อม่ายแลไปม่ายและมา ใครรู้จักกากาจะบอกทองให้” ตามคำบอกเล่าบอกว่าวัดอยู่ติดท่าน้ำคลองลำพูน ซึ่งเดิมไหลผ่านหน้าวัดปัจจุบันเป็นคลองตายริมท่าน้ำมีก้อนหินใหญ่เข้าใจว่าเป็นแร่จึงเรียกว่า วัดควนท่าแร่

ต่อมาเมืองไทรบุรีเป็นกบฏ ทางราชการเกณฑ์ทหาร ชาวบ้านกอมุดกลัวถูกเกณฑ์เป็นทหารจึงพากันหนีไปอยู่ที่อื่น (บางคนว่าหนีโรคห่า) อาจจะไปอยู่บริเวณบ้านจันทร์โคตรในปัจจุบัน เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์และต่อมาได้ขึ้นมาอยู่บริเวณบ้านห้วยคุยในปัจจุบัน

เมื่อชาวบ้านกอมุดหนีไปแล้ววัดก็ร้างและไม่มีใครจำเรื่องราวได้ มาจำได้ตามคำบอกเล่าว่ามีชาวบ้านกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่แต่ไม่รู้มาจากไหน แต่ทราบภายหลังว่าชื่อ นายเคว็จ วิเชียรโพธิ์ ต่อมาได้เป็นกำนันมียศเป็นหมื่นพงษ์ วิเชียรโพธิ์ และจากการเล่าต่อกันมาได้มีชาวบ้านเข้ามาอยู่มากขึ้นและเข้าไปจับจองที่ทำกินตามบ้านห้วยทราย และตามบ้านต่างๆ ในปัจจุบัน ด้านการปกครอง เดิมตำบลทรัพย์ทวี คือ หมู่ที่ 2 ของตำบลท่าเรือและได้มีการแยกตั้งเป็นตำบล อยู่ในกิ่งอำเภอบ้านนาเดิมในขณะนั้น

ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านควนท่าแร่ หมู่ที่ 2 บ้านควนพระ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคุย และหมู่ที่ 5 บ้านจันทร์โคตร

Facebook
Email
Print

ผลงานที่เกี่ยวข้อง