พิกัดกำลังไฟฟ้า (POWER RATING) คือ? จะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องรู้

พิกัดกำลังไฟฟ้า (Power Rating) คืออะไร หากจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ควรรู้

พิกัดกำลังไฟฟ้า (Power Rating) คืออะไร หากจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ควรรู้

พิกัดกำลังไฟฟ้า (Power Rating) เป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรพิจารณาหากกำลังวางแผนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วพิกัดกำลังไฟฟ้าคืออะไร แล้วเราจะเลือกอย่างไรให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของเรา 

พิกัดกำลังไฟฟ้า (Power Rating) คืออะไร

พิกัดกำลังไฟฟ้า (Power Rating) คืออะไร

พิกัดกำลังไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟ คือกำลังสุทธิที่จ่ายไปยังด้านนอกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อส่งไปที่โหลดซึ่งจะแยกส่วนกันกับที่ต้องจ่ายให้กับโหลดภายในเครื่องอีกที โดยได้มีการกำหนดเป็น kVA ที่ความถี่พิกัด และมีค่าตัวประกอบกำลังอยู่ที่ 0.8 Lagging หรืออาจมีการกำหนดให้เป็นค่าอื่นได้ด้วยเช่นกัน 

Load Factor คืออะไร

Load Factor เป็นค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า ที่จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของการใช้ไฟฟ้า โดยลักษณะการทำงานของ Load Factor จะทำงานเพื่อบอกคุณภาพในการใช้ไฟฟ้าว่ามีความสม่ำเสมอ หรือใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากในครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการทำงานของระบบไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอตลอดการใช้งาน ก็จะทำให้ Load Factor เป็น 100% ซึ่งแสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใช้งาน แต่หากการใช้ไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ และไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าใด การแสดงของ Load Factor ก็จะเข้าใกล้ 0% มากเท่านั้น

พิกัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 8525-1 (2018)

พิกัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 8525-1 (2018)

พิกัดกำลังไฟฟ้า (Power Rating) คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 8528-1 (2018) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักตาม Load Factor และตามระยะเวลาการใช้งานต่อปีที่แตกต่างกัน ตามรูปแบบของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยรายละเอียดมีดังนี้

1. พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง

พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (Continuous Power : COP / Base Load power) คือการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ขนานเข้ากับกระแสหลัก ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง จนถึงระดับ 100% ซึ่งไม่ได้มีการจำกัดเวลา ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานประกอบกับการบำรุงรักษา หรือสามารถใช้งานได้ตลอดเวลานั่นเอง 

2. พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบพร้อมใช้

พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบพร้อมใช้ (Prime Power : PRP) คือพิกัดกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง และไม่จำกัดเวลา หากแต่การใช้งานจะต้องไม่เกิน 70% ของพิกัดกำลังไฟฟ้าทั้งหมด อีกทั้งยังช่วยจ่ายไฟได้ในกรณีที่ไฟหลักเกิดความขัอข้อง โดยอย่างไรก็ตามพิกัดกำลังไฟฟ้าแบบพร้อมใช้จะสามารถใช้กำลังพิกัดได้ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ในรอบการใช้งาน 12 ชั่วโมง

3. พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบจำกัดเวลา

พิกัดไฟฟ้าแบบจำกัดเวลา (Limited Time Running Power : LTP) สามารถจ่ายพิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้สูงสุดเต็มพิกัดถึง 100% หากแต่จะสามารถใช้ได้ไม่เกิน 500 ชั่วโมงต่อปี 

4. พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบไม่จำกัดเวลา

พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบไม่จำกัดเวลา (Unlimited Running Time Prime Power : ULTP) คือสามารถจ่ายโหลดได้ต่อเนื่อง ตลอดเวลา หากแต่จะจ่ายได้ไม่เกิน 70% ของพิกัดกำลังไฟฟ้า และจะไม่มีการอนุญาตให้ใช้เกินพิกัดอย่างเด็ดขาด

5. พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบดาต้าเซนเตอร์

พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบดาต้าเซนเตอร์ (Data Center Power : DCP) คือพิกัดกำลังไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแบบไม่จำกัดเวลา สามารถใช้งานได้ตามพิกัดสูงสุด หากแต่จะไม่สามารถใช้เกินกว่าพิกัดสูงสุดได้เลย ซึ่งมีข้อแนะนำว่าไม่ควรใช้พิกัดกำลังไฟฟ้าประเภทนี้ ควบคู่ขนานไปกับแหล่งจ่ายไฟหลักนานจนเกินไป 

6. พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบสำรองฉุกเฉิน

พิกัดกำลังไฟฟ้าแบบสำรองฉุกเฉิน (Emergency Standby Power : ESP) คือพิกัดกำลังไฟฟ้าที่สามารถใช้ทดแทนกำลังไฟฟ้าหลัก หากเมื่อแหล่งกำลังไฟฟ้าหลักทำงานไม่เสถียร หรือหยุดทำงานไปชั่วขณะด้วยเหตุขัดข้องต่างๆ โดยข้อกำหนดคือจะสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ไม่เกินกว่าพิกัดสูงสุด และกำหนดระยะเวลาไว้ที่ ไม่เกิน 200 ชั่วโมง ต่อ 1 ปี

พิกัด ISO 3046 มาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซล

พิกัด ISO 3046 มาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซล

โดยพิกัด ISO 3046 มาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซล จะมีดังนี้

  • ISO3046-1 เป็นส่วนที่ 1 ที่กล่าวถึงการกำหนดพิกัด ไม่ว่าจะเป็นกำลังเครื่องยนต์ อัตราการใช้น้ำมัน น้ำมันเครื่อง และการตรวจสอบเครื่องยนต์ หรืออาจเป็นเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมในการใช้งานเครื่องยนต์ทั่วไป
  • ISO3046-3 เป็นส่วนที่ 3 กล่าวถึงการทดสอบและการวัดค่าต่างๆ 
  • ISO3046-4 เป็นส่วนที่ 4 กล่าวถึงการควบคุมความเร็วรอบของเครื่อง
  • ISO3046-5 เป็นส่วนที่ 5 กล่าวถึงความสั่นสะเทือนแบบปิดตัว ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน
  • ISO3046-6 เป็นส่วนที่ 6 กล่าวถึงการป้องกันความเสียหายจากเครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบที่สูงเกินไป

DIN พิกัดการนำกระแสของบัสบาร์

DIN พิกัดการนำกระแสของบัสบาร์

DIN (Deutsches Institut für Normung หรือ German Institute for Standardization) คือ มาตรฐานของเยอรมันเป็นข้อมูลอ้างอิงในทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รวมถึงทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล การก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมอาหาร  ทั้งการรับประกันความปลอดภัย และความเข้ากันหรือต่อได้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งมาตรฐาน DIN เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในยุโรป

ขนาดบาร์ น้ำหนัก การนำกระแสที่ Ambient temperature, 35 C และ Conductor temp 65 C (แอมแปร์) การนำกระแสที่ Ambient temperature, 40 C และ Conductor temp, 70 C (แอมแปร์) 100
No. (mm.) จำนวนบาร์ทองแดงต่อเฟส จำนวนบาร์ทองแดงต่อเฟส แอมแปร์
กว้าง x หนา Kgs/m. บาร์ทองแดงแบบเปลือย บาร์ทองแดงแบบพ่นสี บาร์ทองแดงแบบเปลือย บาร์ทองแดงแบบพ่นสี ตารางนิ้ว
I II III I II III I II III I II III I
1 12 x 3 0.35 135 240 313 156 268 331 134 238 310 153 266 328 55.8
2 12 x 5 0.56 183 352 506 210 392 534 181 349 501 208 388 529 93
3 12 x 10 1.12 297 605 880 342 675 981 294 599 872 339 668 972 186
4 20 x 5 0.89 274 500 690 319 560 728 271 495 684 316 555 721 155
5 20 x 10 1.79 427 825 1180 497 924 1320 423 817 1169 492 915 1308 310
6 25 x 5 1.12 327 586 795 384 662 839 324 581 788 380 656 831 193.75
7 25 x 10 2.23 501 946 1136 588 1065 1501 497 937 1323 582 1055 1487 387.5
8 30 x 5 1.34 379 672 896 447 760 944 375 666 888 443 753 935 232.5
9 30 x 10 2.68 573 1060 1480 676 1200 1670 568 1050 1466 670 1189 1654 465
10 40 x 5 1.79 482 836 1090 573 952 1140 477 828 1080 568 943 1129 310
11 40 x 10 3.57 715 1290 1770 850 1470 2000 708 1278 1753 842 1456 1981 620
12 50 x 5 2.23 583 994 1260 697 1140 1330 578 985 1248 690 1129 1381 387.5
13 50 x 10 4.46 852 1510 2040 1020 1720 2320 844 1496 2021 1010 1704 2298 775
14 60 x 5 2.68 688 1150 1440 826 1330 1510 682 1139 1427 818 1318 1496 465
15 60 x 10 5.36 989 1720 2300 1180 1960 2610 980 1704 2278 1169 1942 2586 930
16 80 x 5 3.57 885 1450 1750 1070 1680 1830 877 1436 1734 1060 1664 1813 620
17 80 x 10 7.14 1240 2110 2790 1500 2410 3170 1228 2090 2764 1486 2387 3140 1240
18 100 x 5 4.46 1080 1730 2050 1300 2010 2150 1070 1741 2031 1288 1991 2130 775
19 100 x 10 8.93 1490 2480 3260 1810 2850 3720 1476 2457 3229 1793 2823 3685 1550
20 120 x 10 10.7 1740 2860 3740 2110 3280 4270 1724 2833 3705 2090 3249 4230 1860
21 160 x 10 14.3 2220 3590 4680 2700 4130 5360 2199 3556 4636 2675 4091 5310 2480
22 200 x 10 17.8 2690 4310 5610 3290 4970 6430 2665 4270 3259 3259 4923 6370 3100

พิกัด BS5514 ที่พบเห็นตามโบรชัวร์ และแคตตาล๊อก คืออะไร

พิกัด BS5514 เป็นมาตรฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งมักจะเป็นมาตรฐานประจำชาติที่มีความแตกต่างกัน โดย BS เป็นมาตรฐานของอังกฤษ อย่างไรก็ตามมาตรฐานประจำชาติก็ยังคงอิงมาจากมาตรฐานสากล คือ ISO3046 หรือ ISO8582 

ข้อพิจารณาอื่นๆ ในการเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงงาน

ข้อพิจารณาอื่นๆ ในการเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงงาน

การเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงงานสิ่งที่ควรพิจารณาคือ การดูความเหมาะสมในการใช้งานของเรา ว่าต้องใช้มากน้อยเพียงใด หรือรวมไปถึงพิจารณาว่าต้องการใช้พลังงานจากดีเซล หรือก๊าซ ต้องการใช้แบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส ต้องการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นกระแสหลักหรือกระแสสำรอง พิจารณาเงื่อนไขการใช้งาน การติดตั้งความต้องการในการใช้รอบทั้งต่อชั่วโมง สัปดาห์ หรือปี เป็นต้น 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล ตามมาตรฐาน EPA

EPA (Environmental Protection Agency) เป็นมาตรฐานในฝั่งของอเมริกา โดยถึงแม้ว่าปัจจุบันสิ่งแวดล้อมจะถูกดูแลรักษาไปในทางที่ดีขึ้น มลพิษหรือมลภาวะก็เริ่มลดลงมาถึง 73 % แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้พลังงานกลับเพิ่มขึ้น เพื่อการลดสารมลพิษในอากาศ โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้นำกฎหมายในปี 1950 เข้ามาใช้เพื่อบังคับ และจำกัดการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการสร้างพลังงานให้แก่เครื่องยนต์ เพื่อจำกัดการปลดปล่อยสารมลพิษต่างๆ ดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซลจะต้องทำตามมาตรฐาน EPA ตามอันดับต่างๆ ที่ได้มีการจัดเอาไว้ 4 อันดับ ดังนี้ 

ระดับ 1

ในระดับแรก รัฐจะออกกฎอนุญาตให้ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นพลังงานนิ่งเฉพาะแหล่งต่างๆ และกำหนดการปล่อยมลพิษในเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนบนถนน อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานในสถานที่ต่างๆ เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการอนุญาต เช่น เรือ หรือ หัวรถจักร 

ระดับ 2

ในระดับที่ 2 ถูกนำมาใช้ในปี 1998 ซึ่งเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนที่ไม่เผาไหม้ ฝุ่นละออง (PM) และไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ NO และ NO2 ซึ่งในระดับที่ 2 นี้ควบคุมไปถึงเครื่องยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นระหว่างปี 2001-2005 

ระดับ 3

ในระดับที่ 3 บังคับใช้ในปี 2006-2008 โดยมีกฎในการจำกัดการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ที่มีแรงม้ากำลังตั้งแต่ 50-720 แรงม้า 

ระดับ 4

ในระดับสุดท้าย มีการลงนามในเดือนพฤษภาคม ปี 2004 โดยเป็นการออกกฎแก่เครื่องยนต์ทั้งหมดที่ถูกผลิตตั้งแต่ปี 2008-2015 โดยเป็นการมุ่งหวังเพื่อลดการปล่อยฝุ่นละออง และไนโตรเจนออกไซด์ลง 90% ทั่วประเทศ 

เลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ได้ ให้ Siam Generator ช่วย

เลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ได้ ให้ Siam Generator ช่วย

หากใครที่กำลังสนใจติดตั้ง หรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Siam Generator เป็นผู้ให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาในการเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน โดย Siam Generator มีทีมงานที่มีความชำนาญในการติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาแบบครบวงจร 

สรุป

พิกัดกำลังไฟฟ้า หรือ Power Rating คือ กำลังสุทธิที่ถูกจ่ายไปยังโหลดของเครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยจะแบ่งประเภทการใช้งานหรือแบ่งการดูพิกัดได้จากค่าความเสถียรความสม่ำเสมอของการใช้งาน ตามระยะเวลาในการใช้งาน ซึ่งหากสนใจที่จะเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งที่ต้องพิจารณาเลยคือความต้องการในการใช้งานว่าแบบใดจะเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่เราต้องการมากที่สุด เพื่อทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อลักษณะการใช้งานของเรามากที่สุด

Facebook
Email
Print