Work with us

ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยแอดมิน (ออนไลน์)

คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ขาย

คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่องกล

ช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่องกล

คุณสมบัติ : การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า และ สาขาเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องยนต์

คุณสมบัติ : การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล