วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องยนต์

คุณสมบัติ

– การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล

– มีประสบการณ์การ และ มีความรู้ความสามารถงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า

– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(ใบ กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะที่ต้องการ

– มีประสบการณ์การ และ มีความรู้ความสามารถงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า

– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(ใบ กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

– ดูแลงาน ออกแบบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมาณการเกี่ยวกับระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า

– เข้าใจขั้นตอนการทำงาน การวางแผน การติดต่อ ทั้ง งานเอกสาร และ งานภาคปฏิบัติ

– ประสานงานกับผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานลุล่วงเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

Facebook
Email
Print