เจ้าหน้าที่ขาย

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel ได้

– บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถโน้มน้าวจิตใจได้ดี มีความกระตือรือร้น ขยันชื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

*มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (เบิกค่าน้ำมันให้ตามระเบียบบริษัทฯ)

ทักษะที่ต้องการ

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel ได้
– บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถโน้มน้าวจิตใจได้ดี มีความกระตือรือร้น ขยันชื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

รายละเอียดงาน

– ติดต่อหาลูกค้าเพื่อนำเสนองานขายและงานระบบของบริษัท ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ๆ

– จัดเตรียม วางแผน เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

– ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดของบริษัทได้เป็นอย่างดี

Facebook
Email
Print