GENERATOR STANDBY 100 KVA

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็น เวลากว่า 90 ปี โดยเริ่มมีหลักฐานการก่อตั้งครั้งแรกที่ตําบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู กสิกรรมประจําจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2469 ต่อมาจึงได้มีหลักฐานยืนยันว่าได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ พื้นที่วัดท่าโค (ร้าง) ริมฝั่งนํ้าแม่กลอง ตําบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี

Facebook
Email
Print

ผลงานที่เกี่ยวข้อง