GENERATOR STANDBY 110 KVA

โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนาตั้งขึ้นเพื่อความมั่นคงของกองทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2526 ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ( บ้านน้ำแจ้ง) ต. นาบัว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120 เดิมตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาบ้านภูขัดใต้ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และประชาชนจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาขึ้นโดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวมีนายองอาจ คอยสมมาทำการสอนเป็นครูคนแรกร่วมกับ นายอารมณ์ ยิ้มไทย มีจำนวนนักเรียน 110 คน และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 ต่อมาในปี พ. ศ. 2527 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนสาขาบ้านน้ำพริกซึ่งเดิมพื้นที่นี้อยู่ตำบลนาบัว มีนายสมคิดทองฟัก เป็นผู้บริหารให้การดูแลพัฒนาโรงเรียนสาขาเรื่อยมา ต่อมาในปี 2533 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานประถมศึกษาพิษณุโลก ให้ตั้งเป็นโรงเรียนภูขัดรวม ไทยพัฒนาโดยมี นายประพันธ์ กันเรือง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลังแบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลังแบบ สปช.302/26มีครูมาช่วยราชการจำนวน 4 คน วันที่ 3 สิงหาคม 2533 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งคำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง ขนาด 8 ห้องเรียน ห้องสวม สปช. 605/26 จำนวน 1 หลังขนาด 4 ที่นั่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2542 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ขยายโอกาสทางการศึกษามีข้าราชการครูจำนวน 10 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนจำนวน 315 คน วันที่ 5 เมษายน 2545 นายสมพงษ์ ศรีคำ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 นายประทีป ศรีชาทุม รักษาราชการแทนตามคำสั่งของ สพท.พล. เขต 3 วันที่ 10 มีนาคม – 19 มีนาคม 2548 นายบัญชา พร้าโมต รักษาราชการแทนตามคำสั่งของ สพท.พล. เขต 3 พ.ศ. 2548 วันที่ 21 มิถุนายน 2548 นายวารเดช ป้องคุ้มได้รับการบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้าราชการครู 8 คน พนักงานราชการ 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนจำนวน 217 คน ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าตลอดมาและได้ก่อสร้างห้องสมุด 1 หลัง อาคารเรียน ชั่วคราว ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ) 1 หลัง
Facebook
Email
Print

ผลงานที่เกี่ยวข้อง