GENERATOR STANDBY 43 KVA

เทศบาลตำบลป่าตาล  จัดตั้งเมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาลเป็นเทศบาลตำบลป่าตาล  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2551

ปัจจุบันเทศบาลตำบลป่าตาล  มีทั้งหมด  14  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล  12  คน  มีจำนวนประชากรทั้งหมด  7,970   คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,519   ครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ  20  ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

Facebook
Email
Print

ผลงานที่เกี่ยวข้อง